Beton-Glass Vase

Beton-Glass Vase

Form Masse: 16 x 8 x 27